WallControl 10 hiện có tính năng Vision Streaming

WallControl 10 Pro, phần mềm quản lý video wall của Datapath, đã được cập nhật để bao gồm tính năng ‘Vision Streaming’ mới.

Người dùng hiện có thể phát các nguồn đã chụp dưới dạng các luồng IP. Các luồng này có thể được giải mã bằng bất kỳ giải pháp giải mã RTSP tiêu chuẩn nào (chẳng hạn như thẻ ActiveSQX của Datapath hoặc VLC) để theo dõi, xử lý hoặc ghi lại.

Các trường hợp sử dụng cho tính năng này có thể bao gồm chụp một máy tính để bàn và truyền trực tuyến đến máy chủ ghi âm cho các mục đích kiểm tra và làm bằng chứng hoặc để ghi lại nguồn TV và truyền trực tuyến qua doanh nghiệp để nhân viên xem và giám sát.

Tin Liên Quan