Thiết bị điều khiển QSys QIO-IR1x4

Bộ xử lý QIO-IR1x4

Bộ mở rộng I/O mạng Q-SYS